arrow_back

Secundària
Què fem?

El currículum a l’educació secundària s’estructura d’una forma similar els tres primers cursos, modificant-se lleugerament a 4t d’ESO.

Matèries comunes: Les cursen tots els alumnes i es treballen els continguts de caràcter preceptiu.

Matèries optatives (1r, 2n i 3r d’ESO): poden ser de reforç, d’ampliació o d’iniciació i consoliden i/o amplien coneixements dels diferents àmbits del currículum.

Treballs de síntesis i convivència: són treballs interdisciplinaris que es realitzen fora del centre. L’objectiu és potenciar la convivència i aplicar els coneixements adquirits en els diferents àmbits.

Matèries optatives específiques (4t d’ESO): complementen el currículum.

Projecte de recerca (4t d’ESO): els alumnes desenvolupen el tema escollit sota el guiatge d’un tutor o tutora. S’avalua el treball escrit i la presentació. Els alumnes que obtinguin la valoració d’excel·lent opten al Premi Mn. Raimon Canalias.

Optatives

1r d'ESO     
Francès
Ofimàtica
Anglès

2n d’ESO
Ll. Catalana i literatura
Ciències Socials
Geografia i història
Francès

3r d’ESO
Emprenedoria
Francès
Ll. Catalana i literatura
Tecnologia
Ciències Socials
Geografia i història

Organització de les optatives específiques

4t d’ESO Itineraris:

Humanitats i ciències socials
Llatí
Biologia/Geologia o Francès
Economia

Ciències i tecnologia
Tecnologia o informàtica
Física/química
Biologia/Geologia

Arts
Educació visual i plàstica
Informàtica o Francès
Emprenedoria

 

              

search