arrow_back

Caràcter propi

El Col·legi Parroquial Sant Feliu de Cabrera de Mar es defineix com a escola cristiana, catalana i activa.

Com a cristiana, accepta els ensenyaments de l’evangeli concretats en la doctrina catòlica expressada en els darrers concilis – el Vaticà II i de Tarragona – en matèria d’ensenyament. Constituint-se conseqüentment com a escola lliure que en un sentit democràtic i obert accepta tothom, al servei de la persona i la societat. 

Com a catalana, es reconeix arrelada a la realitat del país amb un compromís social a tot el que comporta d’atenció als valors nacionals, així històrics com lingüístics, socials, polítics i culturals; seguint la tradició jurídica del nostre poble, accepta com a norma de conducta i dret , no només la doctrina evangèlica ja anomenada, sinó els principis de la Constitució Espanyola i de l’Autonomia de Catalunya i la Declaració Universal dels Drets Humans.

Com a activa, l’esforç i la constància en el treball és una característica de la nostra escola. Aquests valors -tan característics de la nostra gent- són transmesos com a font de progrés i d’alegria; la feina ben feta comporta satisfacció i millorament personal. 

La nostra escola admet:

 • Que tots els homes i dones tenen dret a una educació adequada dins una veritable igualtat d’oportunitats, i per aquest motiu renuncia a qualsevol lucre que no tingui altre objectiu que: - el propi creixement de l’escola, - la formació i actualització dels mestres i professors/es i demés personal del centre, de cara al bé i preparació dels seus alumnes, - i en general a la innovació educativa (material suport, TIC, mobiliari...).
 • Que els pares, mares o tutors legals són els primers i principals responsables de l’educació dels seus fills/es.
 • Que la societat té dret a fomentar, garantir i ajudar l’acció educativa com a resposta als drets de la família.
 • Que l’església té dret a exercir la seva acció evangelitzadora en els centres educatius al servei de les famílies que opten per educar els seus fills/es en una escola cristiana.
 • La nostra MISSIÓ: Aconseguir l’educació integral de l’alumne mitjançant el desenvolupament harmoniós de les seves facultats.


Per aconseguir la missió, l’escola:

 • Estimularà l’adquisició d’hàbits de treball, de disciplina i ordre, elements indispensables per a aconseguir un nivell cultural adequat i una convivència agradable. 
 • Desvetllarà la sensibilitat per tots els valors humans: religió, ciència, art, tècnica, esports, etc...
 • Desenvoluparà l’esperit crític, la capacitat de decisió i discussió i la voluntat col·lectiva del millorament de la realitat social.
 • Subratllarà el tracte individualitzat enfront la massificació.
 • Treballarà en l’eliminació de les discriminacions, tabús i mites que creen diferències injustes entre religions, races, cultures, sexe i possibilitats econòmiques.
 • Tendirà a formar persones compromeses en treballar per la justícia, la llibertat, la pau, l’amor a la terra i el medi ambient i demés valors que constitueixen la nostra societat.
 • Promourà la creació d’un clima de testimoni i vivència cristiana a la llum de la fe, de manera que:
  • L’educació que s’hi dóna sia encaminada per valors cristians.
  • La vida sia interpretada sota el punt de vista d’aquests mateixos valors.
  • La fe cristiana -il·luminadora de l’educació humana- sia ensenyada i celebrada cercant l’adhesió personal i lliure d’aquests valors. 
 • Promourà l’obertura i el respecte als altres, així com la capacitat de relacions personals, el treball en equip, el servei als companys, l’acceptació de les pròpies limitacions i accentuar els aspectes de cooperació.
 • Considerarà el treball com a primer element bàsic de formació personal al qual caldrà sotmetre les altres activitats, tenint-lo com a peça fonamental de la nostra reconstrucció nacional; procurant que el treball es converteixi en motiu de joia i satisfacció.
 • Educarà persones compromeses amb el medi ambient i en la sostenibilitat, promovent l’ús dels recursos necessaris sense malbaratar-los.
 • Educarà per a viure en societats plurals, diverses, multiculturals.
 • Promourà una educació que potenciï la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, i integrarà de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge la perspectiva de gènere (coeducació).

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

PROJECTE LINGÜÍSTIC

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

NOFC

PLA D'ORGANITZACIÓ DE CENTRE


search